ZEKA, ZEKA
IZ
JENDEKA

  Sko~i zeka iz jendeka,
pa po snegu lako prti;
za wim sko~i drugi, tre}i,
a za tre}im i ~etvrti.

Po }ilimu belom ska~u
jedan drugom na krka~u;
premetnu se preko wu{ke,
vaqaju se pole|u{ke.

Gurkaju se u tom trku,
}u{kaju se u tom huku;
ko ih gleda ne mo` znati,
igraju l se il se tuku.

Gledao ih lovac stari,
pucati mu be{e `ao,
uze listak kwige bele,
pa je zeke- nacrtao.

Zeka, zeka iz jendeka,
danaske si sre}an bio!
Danas ti je- dece radi-
stari lovac oprostio.