ZA[TO JE
VOJSKA U]UTALA

  Igrala se deca mala
Boja i vojnika
A u boju uvek ima
Vike i usklika.

Du{mana su nadja~ali
Grad su mu oteli;
Pobeda je wina bila
Wom su se zaneli.

Pa eto ih, vrati}e se
Jo{ od boja vru}i.
Vrati}e se sa zastavom
Ku}i pevaju}i.

Al u sobu kad u|o{e
Sa te{koga puta
Najedared cela vojska
Ko nema za}uta.