@ABA ^ITA
NOVINE
  Sedi `aba sama
na listu lokvawa,
od `arkoga sunca
{titom se zaklawa.

Da novine ~ita,
to vam slika ka`e,
al ne mo` da na|e
{to joj o~i tra`e.

Znate ve} o ~emu
`abe brigu vode:
ho}e li se skoro
odseliti rode.