DO[AO VRABAC
DA
NAM NE[TO KA@E

  @iv, `iv, `iv!
Hvala bogu, ja sam jo{te `iv
Oprostite, molim lepo,
Ako sam vam {togod kriv,
@iv, `iv, `iv!

@ivi bili i vi svi,
[to me niste gonili!
Zima ve}em prolazi,
Prole}e nam dolazi,
Danas, sutra bi}e zima
Nama svima za le|ima.

Da ne na|oh oko va{ih ku}a
Lepe sitne hrane,
Ja bih zimus provodio
Vrlo posne dane.

Mo`da bi mi `eludac
O prazninu zapo,
A mo`da bih, sirotan,
Od gladi i skapo.

Jeste li vi to meni dali,
Il su dari sami pali.
To ne mogu da rasudim
Mojim mozgom malim.

- Tek ja, evo, do|oh,
Vama da zahvalim...
Nemojte me terati,
Ja }u vama pevati.

- Ne ba{ kao slavuj,
Al boqe neg `abac,
Svako peva svojim glasom,
- A vrabac je vrabac.