VOJSKA PA VOJSKA

  To je bila vojska -
Ko ih bo`e, spari!
S granama u ruci
( Daklem grani~ari ).

To je bila sila,
Da se ~udi svet, -
Da je bio jo{te jedan,
Bilo bi ih pet.

Ko u svakoj vojsci
[to se zove jaka,
Bilo j kowanika,
Bilo i pe{aka.

Svi se ko~opere,
Svaki se juna~i -
Al neprijateqa
Nisu mogli na}i.

A da su ih na{li
( Te{ko si ga wima ! ),
Vi{e bi ih palo
Nego {to ih ima.

Ide, vojska, ide,
Svud joj laka pro|a;
Najmaweg su pustili
Da im bude vo|a.

Vo|a im je pao,
Jer je mla|an susto -
Ali ni{ta zato,
On je opet usto.