U MRAKU

  Sramota je razboritom |aku
Bojat se u mraku, -

Bojati se ve{tice, vampira,
^ega nema, to nikog ne dira.

Al je dobro pipati po mraku
I zastati na svakom koraku.

Nije vampir {to u mraku preti,
Ve} se mo`e o {togod zapeti.

Zapne{, padne{, krv prolije{ mlaku,
Zato budi oprezan u mraku.