SAMO UMERENO

  Kad usekne{ malo sve}u,
tad }e{ dobit svetlost ve}u;
kad usekne{ zdravo jako,
ne gori nikako.