TA[I, TA[I

  Ta}i, ta}i, tanana,
Evo jedna grana,
A na grani jabuka
Kao molovana.
Dolete{e pti~ica,
Quqnu{e se grana,
Otpadnu{e jabuka,
Dignu{e je Ana.

Ta}i, moja, pa moja,
Nosi deda }eboja,
Na }eboju }ara,
To je bubamara.
Bubamara lepeta,
Ne boji se deteta,
Na ruku mu sleta
Sa }eboja cveta.

Ta}i, rode, pa rode,
Kurjak bere jagode
Kad nabere dosta,
Moli{e ga Kosta,
Da ih sve ne pomlavi,
Da i Nasti ostavi,
A kurjak ce kaz'ti:
" Kako ne bih Nasti!"

Ta}i, ta}i, malena,
Sukwa ti je }arena,
Ko}uqica bela,
Kuma ti je donela;
Kosa ti je plava,
Pametna ti glava,
A usta}ca zamedqana
Uvek nasmejana.

Ta{i, bela, debela:
Sva su deca vesela,
Doneo im ~ika,
Iz {ume le{nika.
Jela bi i Quba,
Ali nema zuba,
Zato joj je seka
Uzvarila mleka.

Ta{i, ta{i moje lu~e,
Ide baba po unu~e,
Iz daleka prstom pru`a:
Eno moja Ru`a!

Ta{i, ta{i , Ru`ice,
Neka bride ru~ice,
Zna{ da voli baba Jela
Kad su deca vesela.

Ta{i, ta{i, Cveto,
Moje ~edo peto,
Ima{ ~eter brate,
Svi pitaju za te.
Jedan pita: Kamo je?
Drugi veli: Tamo je!
Tre}i tra`i Cvetu
Po belome svetu,
A ~etvrti na|e milu
Na maj~inom krilu.