DOBRI SUSEDI

  " Dobro ve~e, susedice!
Uh, ala sam `edan!
Bi l mi dala malo vode,
Samo gutqaj jedan? "

" Ho}u, ho}u, - drage voqe,
Voda nije skupa.
Kad si `edan, evo ti je,
Evo cela }upa. "

" Hvala, hvala, susedice!
E, ba{ se razbla`i.
Kad vam od nas ne{to zatreba,
Samo meni ka`i. "