SUNCE I VETAR

  Hvalio se vetar svuda,
Uzdizo se preko svega,
I suncu je prkosio
Da je ja~i i od wega.

" Nisi ja~i, - sunce re~e, -
Hvali{a si, vetre, samo."
" Ja ti rekoh da sam ja~i!"
" E, pa hajd da poku{amo!"

Vi{ putnika onog dole
Gde kora~a pored Save,
Da vidimo ko }e prije
[ubaru mu skinut s glave!"

Po~e vetar duvat, - ali
[to on ve}ma duva, brije,
Putnik ve}ma kapu ~uva,
I na u{i navla~i je.

Zatim po~e sunce sjati
Kad je vetar ve} umino,
Sunce sjalo qupko, milo,
A putnik je kapu skino.