[UMA

  Ja znam jedno lepo selo,
u wemu je sve veselo.
Ima ku}a starih, novih
Zelene se svi krovovi.
Po stazama cve}e svuda,
Staza uska, pa krivuda.
Ozgo, ozdo cela strana
Zelenilom patosana.
Tu stanuju du{e silne,
Poju} pesme preumilne.
Sve skaku}u, sve se {ale,
Pevaju}i tvorca slave,
Zna{ li, ko su te du{ice?
To su, to su hitre ptice.
Hitri lovci tuda love,
To se selo {uma zove.