STRA[QIVAC

  Ko se boji sam u sobi,
To je r|av znak;
Koga pla{i pomr~ina
Ili prazan mrak,

Ko veruje u ve{tice,
Lep mi je to |ak!
Taj mi ne}e nikad biti
Srbin ni junak.