STARA BAKA

  Godine su mnoge,
A le|a nejaka,
Godine su te{ke,-
Zgurila se baka.

Ali ipak voli
I pesmu i {alu,
Uvek ima pri~u
za de~icu malu.

Kad je deca sretnu,
U ruku je qube,
A ona se sme{i:
- Hvala ti golube!

Pa se onda smeste
Ispod brsne zove,
Pa poteku pri~e
Sve nove i nove.

Zamiri{e zova
Od sun~eva zraka,-
U`ivaju deca,
U`iva i baka.