[TA JE OVO?

  Ovo vam je nacrtao
samouki [uva,
I, kao {to vidite,
treba da je buva.

A {to j tako velika
Hajd da pogodimo:
Samo zato jer je crta~
Nao~are imo.