SRDA

  Ja se ~esto namr{tim
I stanem iza vrata,
Pak se srdim i srdim
Po dva, po tri sata.

Pitaju me i otac,
I tetka i mama:
"[ta je tebi, Evice?"
- Ja ne znam ni sama.

A kad ~elo razvedrim
( to me stane truda )
Onda pitam sama sebe:
"[to si bila luda?"