OVAKO
SE
SPAVA

  Ako ne zna koja glava
Kako se mirno, slatko spava,
Neka samo
Do|e amo.
Ja }u tako dobar biti
Pa }u svakog nau~iti.
Mogao bi ~ovek ~uti
Kako raste trava,-
A za{to su u}utali?
- Mali braca spava.