NA SLAVI
KOD LAVA

  U pe}ini kraqa lava
Bila slava.
Tu je bilo krasnih jela
Od sto fela.
Kraj ostalih `ivotiwa,
Be{e tu i sviwa.
Sviwa wu{ka tamo - amo,
P onda re~e, ~ujte samo.
Re~e:" [ta?
Zar tu nema mekiwa?"