SLAVA MU

  Nacrto je ~oveka,
Ba{ ~oveka prava,
Ni{t ne mo`e{ zamerit-
Gore mu je glava.

I ko {to bih reko,
^ovek je obu~en,
Na glavi mu {e{ir
Kico{ki natu~en.

Eno mu i ruke
Sa obadve strane;
Ra{irene, krasne,
Kao neke grane.

Ima o~i, usta,
Pa ima i kosu;
Noge su mu dole
Ko u svakog {to su.
Ovaj crta~ svugde crta-
Na zidu, na daski,
^asno mu je ime:
Sava Nadrqanski.