RAZGOVOR
SA
MA^ETOM

  Cicuqko,
Micuqko,
Ovamo se vuci
Pomisli,
Pogodi,
[ta imam u ruci?
Jedan grumen {e}era,
Nek ti bude ve~era.

" [e}era!
Ve~era!!
Zdravo mi je fino.
Mo`e{ ga
Pojesti
S tvojim kanarinom.
Zna{ ti {ta je za meneka:
Jedan ~anak mleka."