PTICA U KAVEZU

  Na prozoru kavez stoji,
U kavezu ptica mala,
A tu`na je, vrlo tu`na,
Tek {to nije zaplakla.
Pa je pita hraniteqka
Kad grume~ak wojzi dade:
"[ta je tebi ptico moja?
Izjadaj mi svoje jade!
Ti sad ima{ lepu ku}u,
Ja ti dajem lepo hrane,
Sad bi mogla pevat pesme
Da se ori na sve strane."
Iz kaveza ptica veli
Glede} tamo u daqine:
"Imam svega, te{ko meni!
I qudi mi dobro ~ine-
Isuvi{e imam svega
[to nemaju druge ptice,
Al najve}eg dobra nemam,
Nemam svoje slobodice !"