POZIV
U
KOMENDIJU

  Javqamo ti ja i Mija:
Sutra bi}e komendija.
Neka do|e kome prija
Kalamandarija:

U trumbetu ja }u svirat,
Kastor }e mi sekundirat.
Malog mopsa ve}em u~e
Da skaku}e kroz obru~e.
Stevica }e pamuk jesti
Pa iz usta trake presti.
An|elija bi}e dama
U duga~kim haqinama,
Pa }e igrat na {tulama.

Andrija }e biti deda,
Brada }e mu biti seda,
Pa }e da nam pripoveda
O zelenom `apcu,
O crvenom vrapcu.
Joja }e se pajac zvati,
- on se ume premetati.

Krajcara se pla}a samo,
Po`uri se dok imamo
Jo{ sedi{ta,
- Lutka ne}e platit ni{ta.