POSEKLA PRST

  Ne igraj se vatrom,
ne igraj se no`em,
to nije za igru!
Zato ima{ lutku,
zato ima{ loptu,
zato ima{ ~igru.
To je ona znala,
ipak je dirkala
o~eve brija~e.
Brija~ nije {ala,
posekla se mala,
pa sad, evo, pla~e.
Pla~u} do|e majci,
a majka je dobra,
te{i ~edo svoje:
" Prst }u vezat, ali
suze ne poma`u,
ni moje ni tvoje."