PATAK I @ABE

  Ako ste dokolni,
Pro~itajte ovo:
Stari patak ukraj bare
Dr`ao je slovo.

Slu{ale ga `abe
Velike i male,
Slatke su mu re~i
Jedva do~ekale.

Govorio patak
o vrlini mira,
I da niko nikog
Ne treba da dira.

Svako ima prava
Da slobodno `ivi,
Niko ne sme tla~it one
[to mu nisu krivi.

Sloga, mir i qubav
Blagoslov je pravi,
Zato neka niko
Nikoga ne gwavi.

Slu{ale se `abe
Ovo krasno slovo,
Kad patak u}uta,
Desilo se ovo:

Jedan `abac mali
Pobli`e je stao-
A patak ga zgrabi,
Pa ga progutao.

Iz ovog se ne{to
i nau~it dade:
Huqe lepo zbore,
Al nitkovski rade.