^UJMO [TA NAM
VELI PETAO

  Znate, deco, za{t sam
Tako lak i prav,
Znate l za{t sam uvek
Veso, ~io, zdrav?

Za{t i u starosti
Ja izgledam mlad?
Ja ne jedem vi{e
Neg {to iste glad.

Ja ne jedem jelo
Ni hladno ni vrelo;
Prsa pup~im, {irom,
A ne ste`em telo.

Ja ne volim sobna
Ni kavezna mraka,
Ve} sve`a vazduha
I ~istoga zraka.

Rano le`em, -ne}u
No}u da zazjavam;
I nikad me sunce nije
Zateklo da spavam.