PERA KAO DOKTOR

  " Gospodine doktore,
Zvala sam vas amo,
Lutka mi je bolesna,
Gledajte je samo.

Pipnite joj obraze,
Pipnite joj ~elo,
Meni se bar ~ini,
U`asno je vrelo! "

Doktor sedi uko~en
Sa ozbiqnim mirom,
Pipa bilo lutkino,
Pa drma {e{irom:

" Influenca velika, -
Al umreti ne}e,
Nemojte je qubiti
Da na vas ne pre|e.

Lek }u joj prepisati,
Pra{ak svakog sata,
Uz to nek je protrqa
Va{a baba Nata.

Limunadu pravite
U velikim ~a{ama,
Ako joj se ne pije, -
Popi}u je s vama."