PA^IJA [KOLA

  Jeste l ~uli, kumo,
verujte, bez {ale,
otvara se {kola
za pa~i}e male.

Tako je i bilo,
verujte, bez {ale,
otvorila s {kola
za pa~i}e male.

Svi pa~i}i do{li,
na skamijam stoje;
stari patak metn o
nao~ari svoje.

Sve ih je upiso
u katalog, male,
pa ih je prozivo,
verujte, bez {ale.

Pa se onda {eto
s ozbiqno{}u krutom;
u~io ih, u~io,
i kwigom i prutom.

U~io ih, u~io
od srede do petka,
al se nisu odmakli
daqe od po~etka.

Nije bilo uspeha
u~iteqskom trudu,
cela muka wegova
ostade zaludu.

Ni{ta vi{e ne nau~i
pa~urlija ta,
nego {to je i pre znala:
Ga, ga, ga, ga, ga!