OPOMENA

  Deco moja svekolika,
Po~uvajte svog jezika,
Jer je jezik na zlo brz, prevari se rado,
Sa jezika hitrena ve} je mnogi strado!
Sa jezika hitrena ve} je mnogi strado,
Jer jezik na zlo brz, prevari se rado!
Deco moja svekolika.

Deco moja, dobro moje,
Po~uvajte o~i svoje,
Ne gledajte na one, koje po zlu blude,
O~i svoje uprite u vaqane qude!
O~i svoje uprite u vaqane qude,
Ne gledajte na one, koji po zlu blude!
Po~uvajte o~i svoje,
Deco moja, dobro moje!

Deco moja, dobro moje,
Po~uvajte u{i svoje,
Zle su re~i otrovane, znajte, deco znajte,
Ko vas na zlo navodi, vi ga ne slu{ajte!
Ko vas na zlo navodi, vi ga ne slu{ajte,
Zle su re~i otrovane, znajte, deco znajte!
Po~uvajte u{i svoje,
Deco moja, dobro moje!

Jezik, u{i, o~i,
^udne su to mo}i,
Ko im silu razume, tom su bo`ji dari,
Te{ko onom do veka, ko ih zanemari!
Tesko onom do veka, ko ih zanemari,
Ko im silu razume, tom su bo`ji dari!
^udne su to mo}i,
Jezik, u{i, o~i!