OHO- HO

  Prekju~e smo iz quske
na svetlost potegli;
ne kajemo s ni malo
{to smo se izlegli.
Oho- ho!

Da smo znali kako su
ovde mokri dani,
mi bismo, verujte,
izlegli jo{ lani.
Oho-ho!

Ala je to divota,
ti golemi slapi!
Nisi kadar izbrojit
kol ko ima kapi.
Oho-ho!

Bistro vodo studena,
raju na{eg bi}a,
ti si vaqda stvorena
samo rad pa~i}a.
Oho-ho!