NOVA RADOST

  Lutko moja, lu~ice,
Hajde da igramo!
Lutko moja, lu~ice,
Jo{te danas samo!

Cipele sam izula-
Majsor ih opravqa;
A sutra }u u {kolu,
Ako Bog da zdravqa.

Ja }u sutra u {kolu,
Odve{}e me strina;
Jer ja imam, pa imam
Ve} sedam godina.

Lutko moja, lu~ice,
[to si tako mala?
Da si ve}a, i tebe
U {kolu bih dala.

Ali neka, neka te,
Ostaj malo sama;
Bi}e{ i ti starija
Za godinu dana.

Uvek }e{ me ~ekati
Kod mog brata Luke;
Kad se vratim iz {kole,
Ti ra{iri ruke.

Kad te braca ispusti,
Mora{ lepo dubit;
Kad se vratim iz {kole,
Ja }u te poqubit.

Poka{}u ti pismena
Iz moga bukvara;
U~i}u te kako se
Srpski razgovara.