NESRE]A SE
DOGODILA

  [ta je, sejo, {ta je, {ta je?
" Nesre}a je! "
Skakala mi slatka lutka
Po kamenu,
Pa skrhala levu nogu
U kolenu. "

To je golem jad, -
Pa {ta }emo sad?

" Eto, jadna, i ne dre~i,
Ali treba da se le~i,
[aq mo brzo po lekara. "
Ili barem po stolara.
" Daj melema! "
Al ga nema...
I odo{e dve sestrice
Da tutkalo bar potra`e, -
Jer i to poma`e.