NE]E MA^KA
DA SE IGRAMO

  Ala je ta ma~ka!
Ceo dan je grdim,
Al sad mi je do{lo,
Da se ve} rasrdim!
Nosim je ovamo,
Nosim jeo onamo,
Poka`em joj kwigu:
" Hajde da ~itamo! "
U kwizi su slike
Ona i ne gledi
" Pa kad ne}e{ da ~ita{,
A ti malo predi! "
Ne}e ni da prede
( A jo{ kako ume ).
[to god re~em ~ini se
Ko da ne razume.
Ogrnem joj }ebe,
Strese ga sa sebe;
Ja joj pru`im lutku,
Ona je ogrebe.
" Ako ho}e{, evo ti
Moj {e{iri} mali!"
Tek joj metnuh na glavu,
A ona ga svali.