NA\ITE MI

  Na|ite mi jednog mi{a,
Ma u kome sveta kraju,
Kog je majka odgurnula
Da ga ma~ke - vaspitaju.

Na|ite mi jednu muvu
Koja pamti takvih bruka,
Da je otac, da je majka
Slali u " ler " kod pauka.

Na|ite mi jedno ze~e,
Bilo gore, bilo dole,
koje otac, majka {aqe
Da mu hrti mozak sole.

Na|ite mi to golup~e
Koje je ikad slala mati:
Idi, ~edo, u jastrebe,
Oni }e te vaspitati.

Na|ite mi jednu ovcu
Ovca je barem }udi mlake,
Koja je slala jagwe svoje
Na nauke u kurjake.

Na|ite mi gde koko{ku
- Dosta mi je jedna sama,
Koja je slala pilad svoju
U klostere lisicama.

Ta jedan mi primer dajte
Da je zverka tako kruta,-
A ja }u vam re}i hvala
~etrdeset i dva puta.