MRAK

  Mislio bi ~ovek
Kad pogleda mrak,
Da je stra{no mo}an,
Da je silno jak.

To bi bilo naopako -
Al na sre}u nije tako:
Sve}icu za`e`i,
A mrak odmah be`i!