MI[, MA^KA I
MI[OLOVKA

  Vija ma~ka mi{a draga
Bez ikakve psovke,
Vijala ga, vijala ga
Oko mi{olovke.

Kad se mi{u u~inilo
Da ve} nema mo}i,
Proturi se kao {ilo
Pa u lovku sko~i.

Tu veseo di`e rame,
Glasak svoj uzvisi:
" Eto vidi{, ma~ko, da me
uhvatila nisi!"