MA^AK IDE
MI[U U SVATOVE

  @enio se mladi mi{
u selu Salali;
vodili su devojku,
ma~ka nisu zvali.

Ma~ak reko: " ^ekajte
i gosta nezvana!"
U sonice uprego
~etiri zekana.

Pa pojuri svatovski
po tom putu belom,
u paradi najve}oj,
s porodicom celom.

Ali neko poru~i
mi{u brzojavom:
" Sakrijte se, svatovi,
ne {alte se glavom!"

Ma~ak sti`e prekasno,
jer za ~asak tili
veseli su svatovi
svi u rupi bili.

" Mnogo qeta" ~ulo se
sve do zore same,
iz mestanca sigurnog,
iz rupine tame.