MI[EVI U KOLU

  E, na crnoj tablici
Sad sliku imate,
Kako j kad se mi{evi
U kolo uhvate.

To je igra vesela,
To je igra `iva-
Ali to se ne vidi,
Jer to no}u biva.

A za{to su veseli,
Svaki tako voqan?
Jer su vid li: u {upi
Ma~ak le`i bolan.

Lak{e, lak{e, mi{evi,
Da ne bude kvara!
Ma~ak le`i, istina,
Ali se pretvara.