MALA DADIQA

  ^itav sat ga evo nosim
Malog huqu, malog batu,
A on pla~e, samo pla~e,
Ko da radi po zanatu.

Da je gladan - to ba{ nije,
Zdrav je pun je ko mangup~e.
Sto j na wemu, sve je ~isto,
Ni buve ga, znam ne mu~e.

Metla sam ga u kolevku,
Pa ga opet morah di}i,
Ja ga nosim, a on dre~i,
Ja mu pevam, a on ci~i.

]uti bato, ve} jedanput-
Do{lo mi je ve} do gu{ta!
Bo`e, bo`e, da l sam i ja
Kadgod bila tako pusta.