KOD MA^KE
NA ^ASTI

  U prastaro vreme
- tako {ala gudi-
mi{evi su bili
bezazleni, ludi.

Ma~ka ih pozove
na slatka semewa,
a oni joj do|u
puni poverewa.

Trpeza je puna,
sve j izabrano jelo,
a ma~ka je sela
ba{ u gorwe ~elo.

Pa o~ima svetlim
meri svoje goste,
misli kog }e prvo
a koga }e posle.