MATERINA MAZA

  Ima dete u selu,
ime mu je Laza,
Al ga zovu druk~ije-
Materina maza.

Kada sva deca ustanu,
On i onda spava,
Kad mu ka`u: Ustani!
Wega" boli glava".

Kad ustane, ne ume
Da se sam obu~e,
Ne sme da se umije,
I{te vode vru}e.

Kad ga `uqi cipela,
On cipelu tu~e,
Tad ga ruka zaboli,
Pa onda jau~e.

Kad dmu dadu jabuku,
On bi hteo {qiva,
Kad mu pru`e poga~u,
Onda bi koqiva.

Kad se malo ogrebe,
Pla~e i zapeva:
" Jao, jao, pomagaj
Iza}e mi creva!"

Kad je suvo, zamesi
blata pa se kaqa,
Kad ga mati pokara,
Legne pa se vaqa.

Kad mu uspu tarane,
On bi jeo riba,
Kad se riba najede,
Tad ga " boli tiba".

Pa ga zato ne zovu
Po imenu: Laza,
Ve} jadno, `alosno:
Materina maza!