MATI

  Labudi}i mali
jo{ ne mogu znati
koliko im vredi
wina dobra mati.

Ona brigu brine,
bdi o wima svima.
Kraj sebe ih vodi,
na le|a ih prima.

No}u ih pokriva
perjem svojih krila,
da joj ne ozebe
porodica mila.

Kad ih kogod dirne,
ne zna {ta je {ala,
te za wih bi mati
glavu svoju dala.

Materina qubav
nije prazna bajka.
Vi bar, deco, premi{qajte
{ta vam vredi majka.