MAGARAC I VRULA

  Pogledajte na{eg malog \uricu,
Od trske je napravio vrulicu;
Svirao je lepo, sitno, {aqivo,
I magarac slu{ao ga pa`qivo.

]urka misli magarcu se prohtelo,
Pa bi i on da posvira veselo,
Tu mu radost zakratiti ne tede.
Pru`i vrulu- magarac je- pojede.

A po tome zakqu~iti vaqda smem,
Da magarac ne u`iva ni u ~em;
Magarac se ne zna lep{e provesti,
On prezire {to ne mo`e pojesti.