LUPE@ I PAS

  Lupe`:

]uti, zeqo,}uti,
Na me se ne quti!
Dono sam ti krasnu
Kobasicu masnu.

Pas:

Ne bih, huqo, ja za}uto
Da mi deset dade{,
Jer ja vidim {ta ti ho}e{,
Ti ho}e{ da krade{.

Verno pseto laje, laje
I lajati ne prestaje.
Ne treba mu kobasica,
Od lupe`a dara,
Du`nost mu je ~uvat ku}u
I svog gospodara.