LENI RAVA

  " Nisam ne{to voqan",
re~e leni Rava;
iznese }ilimac
pa le`e da spava.

Kad je usto, on se
seti {ta je snivo:
snivao je da je
rasadnik zalivo.

Mrzi on i u snu
{to mrzi na javi,
pa zlovoqan po~e
~e{at se po glavi.

" Kad u ba{ti radim,
umorim se jako.
Moram opet le}i
da s odmorim malko."