KUCINA KU]A

  Na{a kuca `ivi
U sopstvenoj ku}i,
Ku}a joj je tolika,
Mogu i ja u}i.

Jedanput sam u{o,
U{ao sam, bome,
I kuca se zdravo
Radovala tome.

Jedanput sam u{o,
Vi{e ne}u u}i -
Neka sedi sama
U toj svojoj ku}i.

Znate l za{to ne}u?
- Ima mnogo buva,
Uf, toliko buva
Da vas Bog sa~uva!