DA SAM JA KRAQ

  Da me metne ko za kraqa,
Ja bih znao kako vaqa,
Jagoda bih dosta imo -
Drugi porez ne bih primo.

Pa kad mi je ro|endan,
Sve bih pozvo u moj stan,
Sva bi deca do{la amo,
Da se svojski poigramo.

Mesto novca od papira,
Skovao bih sto talira,
Kupio bih sedam ~eta
Od olova, od drveta.

Nikad ne bi bilo posta,
Ru~ali bi svega dosta,
Lokumica svakog sveca,
Mesto hleba - sve pereca.

Kupio bih na{oj maji
Prsten {to se no}u sjaji,
Na{em ocu lulu stivu,
I Milevi lutku `ivu.

A pred Va{u ja bih stao,
Bukvicu mu o~itao,
Da mi odsad dade mira,
Mene kraqa da ne dira!