MALI KOWANIK

  \iha, |iha, ~etir noge,
sve ~etiri krute!
\iha, |iha, mi idemo
na daleke pute!

Sedlo mi je od marame,
uzda od kanapa,
a bi~ mi je od o~ina
prebijena {tapa.

Rago jedna, ba{ si lewa,
zar te nije sram?
Al kad ne}e{ ti da ska~e{,
ja }u cupkat sam.