KOJE JE BOQE

  Jedan malen de~ko
Nije ni{t u`ivo,
Sve je shvato tu`no,
Sve je shvato krivo.

Mu~ila ga ~esto
I ta miso crna:
Za{t nijedna ru`a
Da nije bez trna?

Taj je de~ko imo
Veseloga druga
Koga nije lako
Obarala tuga.

A za{to ga nije?
Verujte mi , zato
Jer je sva{ta lep{e,
Veselije shvato.

Pa i on sad re~e:
" Radujmo se, dru`e,
[to se i na trnu
Mogu na}i ru`e! "