KI[A

  Ki{o, mati
Blagodati!
Padaj, padaj,
Prah utoli,
Daj `ivota,
Gori, doli.

Ki{o, mati
Blagodati!
Pokvasi mi
Cve}e milo
Ne bi li jo{te
Lep{e bilo.

Ki{o, mati
Blagodati!
I potok te
^eka viti,
Pa }e boqe
@uboriti.