U NOVOM KAPUTU

  Dobio je kaput nov
Pa {eta po sredi,
Kad opazi sirotiwu -
Ni da je pogledi.

Ko sam, ja sam - misli on -
[ta ja za kog marim!
Nek zavide koji dr{}u
U traqama starim!

Dva sirotna deteta
Stajala kraj puta,
Dva sirotna deteta,
Bez toplih kaputa.

Kad je holi kaputlija
Do{o do wih blizu,
Oni su ga gledali, -
Zavideli nisu.

Moj oholko, tvom kaputu
Cena zdravo bledi, -
^isto srce, bez zavisti,
Mnogo vi{e vredi.