KAKO BI

  Kako bi to stajalo,
kad bi ~ovek zreo
najedared seo
na drvena hata
pa da se klimata?

Kako bi to stajalo,
kad bi stari deka
napio se mleka
pa zavijen u jastu~ak
prespavao ru~ak?

Kako bi to stajalo,
kad bi mesto |aka
spremila se baka
da u {kolu po|e,
me|u decu do|e?

Kako bi to stajalo?
Pogodit je vrlo lako.
Stajalo bi isto tako
ko {to stoji Kr`qavi}u Qubi
- cigara u zubi!